Aprovat el nou planejament municipal de Verges

El POUM aposta per la rehabilitació urbana i petits creixements amb tipologies d’habitatge més assequibles, per atreure persones joves, així com per potenciar el municipi com a pol de serveis de la plana agrícola.

La Comissió territorial d’urbanisme de Girona, presidida pel director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, Agustí Serra, ha aprovat definitivament avui el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Verges, al Baix Empordà. El nou planejament general aposta per potenciar Verges com a centre de serveis de la plana agrícola central de l’Empordà, així com per rehabilitar i remodelar la seva estructura urbana, més que per expandir-se.

Verges se situa al mig de plana agrícola de l’Empordà, amb una població que es manté estable entre els 1.000 i 1.250 residents. El municipi s’estructura en un nucli urbà emmurallat amb antics eixamples al voltant, de carrers molt estrets i cases en un estat de conservació molt divers. Té un segon àmbit de desenvolupament més recent, amb habitatges unifamiliars aïllats.

Fins ara, el seu planejament eren unes Normes subsidiàries, de caràcter molt bàsic, vigents des de 1990. De les 11 unitats d’actuació que preveien aquelles Normes, només se n’han desenvolupat tres. L’Ajuntament estima que encara hi ha potencial per construir entre 170 i 180 habitatges, i que altres 67 es troben buits.

En aquest context, el POUM aposta per consolidar Verges com a centre d’un àmbit territorial més ampli, que abasta diversos municipis de la plana agrícola empordanesa, i per la consolidació i rehabilitació de la seva estructura urbana més que per nous creixements. Així, es preveu la construcció d’un total de 128 habitatges, optant per tipologies més assequibles que les actuals, com poden ser edificis plurifamiliars i cases adossades, en l’àmbit més proper al camp de futbol i la carretera de Garrigoles, per facilitar primeres residències a persones joves.

Pel que fa als equipaments, es manté la construcció del nou edifici de l’institut escola al costat dels actuals barracons que acullen l’alumnat de secundària, i el possible trasllat de l’actual centre d’Ensenyament Infantil i Primària.

El nou planejament incideix també en millorar la sostenibilitat del municipi, treballant per un model urbà que tingui en compte els efectes del canvi climàtic i que faciliti la rehabilitació per reforçar tant la identitat cultural com el valor patrimonial de moltes edificacions històriques.

S’ha treballat molt, també, el vessant mediambiental i de qualitat urbana. En aquest sentit, s’incrementen els espais lliures –zones verdes–, es protegeix la zona dels horts i els recs, es preveu adaptar el pas de les carreteres a criteris urbans amb encreuaments controlats i amb major seguretat, amb voreres i plantació d’arbrat, i s’incorpora l’adaptació de tota la normativa a criteris mediambientals.

Quant a la mobilitat, l’Ajuntament vol cercar emplaçaments per a nous aparcaments que minimitzin l’ús del vehicle privat al cas antic, i crear recorreguts per a bicis i vianants per accedir al Parc del Ter i a camins rurals de l’entorn.

A més d’establir facilitats per al desenvolupament de l’activitat agrícola, el POUM vol diversificar l’economia del municipi afavorint l’establiment de petit comerç al cas antic. També s’admetran petits tallers i magatzems a l’àmbit urbà, sempre que siguin compatibles amb àmbits residencials, i petita indústria a la perifèria.