Aprovació de la modificació del text refós POUM

01 MEMÒRIA INFORMACIÓ


02 MEMÒRIA ORDENACIÓ


03 MEMÒRIA SOCIAL


04 PLÀNOLS INFORMATIUS


05 PLÀNOLS NORMATIUS

N1

N2

N3

N4

N5

N606 NORMATIVA


07 CATÀLEG DE BÉNS


08 DOCUMENTS AMBIENTALS


09 AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA


10 EAMG


11 ESTUDIS DE RISCOS


12 ESTUDI INUNDABILITAT


13 RESUM COMPRENSIU