Junta de Govern Local

En el Ple de constitució de l’ajuntament celebrat el passat 27 de juny juliol de 2019 es va aprovar el cartipàs municipal que és el següent:

 

Ignasi Sabater Poch. Alcalde.

 • Alcaldia.
 • Planificació urbanística.
 • Cultura.

alcaldia@verges.cat

 

Núria Roca Puigdemont.  Primera tinent d’alcalde.

 • Medi Ambient.
 • Patrimoni i Territori.

nuria.roca@verges.cat

 

Jordi Planas Mata. Segon tinent d’alcalde. 

 • Obres i serveis.

jordi.planas@verges.cat

 

Noemí Castillo Sánchez. Tercera tinent d’alcalde.

 • Ensenyament (Institut – Escola i Llar d’infants)

noe.castillo@verges.cat

 

Santi Gifre Ponce. 

 • Promoció Econòmica.
 • Turisme
 • Comunicació

santi.gifre@verges.cat

 

Pau Ponsdomenech Baltasar.

 • Esports.
 • Lleure.
 • Joventut.
 • Festes.

pau.ponsdomenech@verges.cat

 

Mireia Feliu Amat.

 • Hisenda.
 • Participació.

mireia.feliu@verges.cat

 

Iolanda Quintana Andrés.

 • Atenció a les persones.
 • Salut.

Iolanda.quintana@verges.cat

 

La Junta de Govern Local, que està integrada per:

 • President:

      Ignasi Sabater Poch. Alcalde.

 • Vocals:

     Núria Roca Puigdemont. Primera tinent d’alcalde.

     Jordi Planas Mata. Segon tinent d’alcalde.

     Noemí Castillo Sánchez. Tercera tinent d’alcalde.

     Santi Gifre Ponce. Regidor que hi participa amb veu, però sense vot.

 • Competències de la Junta
  • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
  • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.
 • Calendari de les Juntes de Govern

  Les Juntes de Govern Local es celebraran l’últim dijous de cada mes, a dos quarts de 8 del vespre, tot i que es pot modificar el seu horari per decret d’alcaldia.