Via El Punt “Fartaneries per tancar els carnavals gironins”

  •  Els ranxos de Vidreres i Capmany i la Sopa de Verges apleguen milers de participants en uns àpats multitudinaris

  •  Avancen a diumenge les escudelles de Queralbs i Bigues i Riells

http://www.elpunt.cat

 

Els àpats per afar­tar-se abans de la Qua­resma van tan­car ahir els car­na­vals de les comar­ques giro­ni­nes, però de fet només ho van fer ofi­ci­o­sa­ment, perquè alguns muni­ci­pis com ara Olot aga­fen el relleu a la gresca car­na­va­lesca de la costa. Ahir, així doncs, Vidre­res, Ver­ges i Cap­many van fer bullir les olles per repar­tir milers de litres d’aquesta menja típica de la vigília del dime­cres de cen­dra.

A Vidre­res, on hi ha una tra­dició de més de 150 anys, l’Asso­ci­ació del Ranxo en va coure 3.000 litres en 29 pero­les i en van men­jar unes 10.000 per­so­nes. En aquesta ocasió, segons informa l’ACN, hi va haver una perola més, perquè un home va cedir la que tenien els seus pares en una casa de pagès. A més, l’asso­ci­ació va deci­dir fer una olla petita amb fesols, perquè es creu que anti­ga­ment s’hi tirava aquest lle­gum en comp­tes de mon­ge­tes.

La cele­bració del ranxo d’aquest mes de febrer no serà l’única acti­vi­tat que es farà aquest any a Vidre­res. El mes de novem­bre el muni­cipi serà el marc de la desena edició de la tro­bada de la Fede­ració d’Escu­de­lles, Ran­xos i Sopes Històriques de Cata­lu­nya. Hi haurà els vuit muni­ci­pis cata­lans que for­men part de la fede­ració i que pre­pa­ren alguna d’aques­tes sopes històriques. A més, aquest any també hi par­ti­ci­pa­ran qua­tre pobles d’Andorra i un més de la Cata­lu­nya del Nord. Entre tots volen impul­sar la can­di­da­tura per decla­rar les escu­de­lles, els ran­xos i les sopes històriques patri­moni imma­te­rial de la huma­ni­tat, pro­te­git per la Unesco.

A Ver­ges, la plaça Major es va omplir des de pri­mera hora del matí amb 28 perols, cedits per la gent del poble. La cita va començar amb un esmor­zar popu­lar, ani­mació infan­til a càrrec de Jaume Ibars i el repar­ti­ment final de la tra­di­ci­o­nal sopa, per a un total de 2.800 per­so­nes. La tro­bada és hereva d’una tra­dició medi­e­val trans­mesa de pares a fills. Els orígens de la Sopa daten del segle XIV, quan els senyors feu­dals ofe­rien el plat als seus vas­salls, i també és cone­guda com el men­jar dels pobres.

A Cap­many van reviure també una tra­dició que arranca del 1763 repar­tint el ranxo que s’havia cui­nat des de pri­mera hora del matí amb els ingre­di­ents recap­tats diu­menge pas­sant per tot el poble i que va aca­bar amb una arros­sada popu­lar per recap­tar diners per a l’asso­ci­ació que el pro­mou i l’ADF local. Els dies ante­ri­ors hi va haver les escu­de­lles de Que­ralbs i Bigues i Riells.

Enllaç notícia